การสร้างเกมเบื้องต้น Game Maker Studio

ขั้นตอนแรกของการสร้างเกมคือการร่างภาพของวัตถุในเกมขึ้นมาเพื่อใช้ในการนำไปสร้างระบบเกมการเล่นต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยการสร้างกราฟิกในช่วงแรกควรสร้างให้ครบตามจุดประสงค์เกม และไม่ควรจริงจัง และโฟกัสในส่วนนี้มากเกินไป แต่เมื่อตัวระบบของเกมมีความพร้อมแล้ว ส่วนขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญมากที่จะเพิ่มความน่าสนใจของเกม และการนำเสนอ การมีผู้รับผิดชอบส่วนนี้จะช่วยลดภาระงานของนักพัฒนาคนอื่นๆ ได้มาก

ตัวอย่างหน้าต่างออกแบบภาพ Sprite

ส่วนสำคัญที่สุดของเกมคือ Content, ระบบเกมการเล่น (Gameplay) และระบบต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเกม (Mechanic) ในส่วนนี้จะมีการใช้เหตุผล ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ และความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม

ตัวอย่างการสร้างระบบเกมการเล่น ในส่วนการควบคุมตัวละคร

นี่คือส่วนสุดท้ายก่อนการเริ่มทดลอง และนำเสนอ คือส่วนที่จะนำเอาวัตถุ ระบบต่างๆ มาจัดจัดวาง และทดลองหาข้อผิดพลาด นำไปแก้ไขปรับปรุงตั้งแต่ข้อ 1 จนกระเกมเสร็จสมบูรณ์

ตัวอย่างหน้าต่างการจัดวางวัตถุในฉาก