วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

การบันทึกการสอน Canva

การบันทึกการสอนด้วย Canva เป็นการสอนที่สอนเกี่ยวกับการบันทึกการสอนโดยการโปรแกรม Canva โดยจะมีการสอนสมัครใช้งานซึ่งผู้สอนสามารถออกแบบสไลด์การสอนตามความชอบหรือตามความเหมาะสมของเนื้อหาของตนเองซึ่งในโปรแกรม Canva มีแบบมากมายให้เลือกใช้และทำการบันทึกการสอนและส่งออกผลงานของตนเอง

สิ่งที่จะต้องเรียนรู้

  • การสมัครใช้งาน Canva
  • การสร้างสไลด์
  • การบันทึกการสอน วิธีที่ 1
  • การบันทึกการสอน วิธีที่ 2
  • การส่งออกและเผยแพร่

กลุ่มเป้าหมาย

  • เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย

ระยะเวลาที่ใช้ในคอร์ส

  • 1 ชั่วโมง 30 นาที

ผู้พัฒนาหลักสูตร

นางสาวจารุวรรณ เลาเท่า

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Gmail : jaruwan.laotao46@gmail.com