เนื้อหาของคอร์ส
ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอนในรายวิชา
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน
0/1
บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญของ Mobile Application
0/2
บทที่ 2 การสมัครเข้าใช้งาน
0/1
บทที่ 3 การใช้งาน Glide App ร่วมกับ Google Sheet
0/2
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
การสร้าง Mobile Application ด้วย Glide App
เกี่ยวกับบทเรียน

 

1.พิมพ์คำว่า Google sheet

2. เลือก Google sheet: Sign-in

3. เลือก ว่าง

4. ตั้งชื่อ สเปรตชีทตามชื่อแอปของเรา

5. กดปุ่มบวกเพื่อ เพิ่มชีต

6. เปลี่ยนชื่อชีต

0% เสร็จสมบูรณ์