เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำรายวิชา
- แนะนำวิชา - แนะนำ Course - เงื่อนไขและเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา ช่องทางในการติดต่อ/ปรึกษาทีมผู้สอน
0/1
รู้จัก Camtasia
รู้จัก Camtasia - รู้จัก Camtasia เบื้องต้น - ความสามารถของตัวโปรแกรม
0/2
การอัดวิดีโอหน้าจอ
0/2
การใช้งานเบื้องต้น
แนะนำเครื่องมือและการใช้งานเบื้องต้น - หน้าต่างโปรแกรม - การนำเข้าไฟล์ สื่อ - การใส่ตัวหนังสือและเอฟเฟ็ค
0/1
วิธีการตั้งค่าและ export ไฟล์วิดีโอ
วิธีการตั้งค่าและ export ไฟล์วิดีโอ - วิธีการตั้งค่าและ export ไฟล์วิดีโอ
0/1
Final Exam: วัดผลประมวลความรู้
Final : วัดผลประมวลความรู้ แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
การใช้โปรแกรม Camtasia เบื้องต้น
0% เสร็จสมบูรณ์