0(0)

วิทยาการคำนวณ ป.4

 • Categories Comed62
 • Duration 20h
 • Total Enrolled 18

About Course

การออกแบบการใช้งานของโปรแกรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้หลักการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมไปพร้อมๆ กับการคิดอย่างสรรค์สรรค์ มีเหตุผล เป็นระบบ และเกิดการทำงานร่วมกัน ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการในการเขียนโปรแกรม ทำให้เกิดการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Description

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงานหรือการคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย  การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้คำค้น การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลอย่างง่าย การวิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก การนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

มาตรฐาน

ว. 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด

ว. 4.2 ป.4/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือได้ถูกต้อง ( K )
 2. สามารถอธิบายการใช้งานเข้าใจโปรแกรม Scratch ได้ ( K )
 3. เห็นประโยชน์ของการศึกษาโปรแกรม Scratch ( A )
 4. เข้าใช้งานโปรแกรม Scratch ทั้ง 2 วิธี ตามขั้นตอนที่กำหนดได้ ( P )

What Will I Learn?

 • 1. สามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายดาย สามารถสร้างงานได้หลากหลาย
 • 2. การใช้งานโปรแกรมเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
 • 3. สามารถทำให้เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
 • 4. บอก/ระบุปัญหา ข้อผิดพลาดการทำงาน แก้ไขให้ถูกต้องได้ อย่างรวดเร็ว

Topics for this course

8 Lessons20h

แบบทดสอบก่อนเรียน โปรแกรม Scratch.

บทที่ 2 เรื่อง เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

บทที่ 3 เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

บทที่ 4 เรื่อง ตรวจหาข้อผิดพลาดการทำงาน

แบบทดสอบหลังเรียน โปรแกรม Scratch.

Free

Material Includes

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • www.proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs
 • บทที่ 1 การใช้งานโปรแกรม Scratch
 • บทที่ 2 เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
 • บทที่ 3 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย
 • บทที่ 4 ตรวจหาข้อผิดพลาดการทำงาน

Requirements

 • 1. หมั่นทบทวนบทเรียน และ หาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 • 2. ควรจะศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ และ เนื้อหาตามหน่วยการเรียนรู้
 • 3. ระหว่างเรียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่าน วิดิโอการสอน
 • 4.หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา
 • 5.ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านแล้ว

Target Audience

 • สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4