เนื้อหาของคอร์ส
แบบทดสอบก่อนเรียน โปรแกรม Scratch.
0/1
บทที่ 2 เรื่อง เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
0/3
บทที่ 4 เรื่อง ตรวจหาข้อผิดพลาดการทำงาน
0/1
แบบทดสอบหลังเรียน โปรแกรม Scratch.
0/1
วิทยาการคำนวณ ป.4
เกี่ยวกับบทเรียน

กระตุ้นความสนใจ ในการสมัครเข้าเรียนคอร์สนี้

วิดิโอการเรียน เพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจกับเนื้อหาบทเรียน โดยให้นักเรียนศึกษาโปรแกรม Scratch ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง วิธีการใช้งานเบื้องต้นเป็นอย่างไร ให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจเนื้อหา ทำให้นักเรียนรู้วิธีการ จุดประสงค์ หรือข้อดีข้อเสีย และประโยชน์ของการใช้งานของโปรแกรม โดยครูเปิดวิดิโอตัวอย่างให้นักเรียนศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ

0% เสร็จสมบูรณ์