เนื้อหาของคอร์ส
วิทยาการคำนวณ ป.4
เกี่ยวกับบทเรียน

สัญลักษณ์ผังงาน

ที่มา:https://kru-it.com/computing-science-p5/flowchart/

0% เสร็จสมบูรณ์