0(0)

วิทยาการคำนวณ ป.5

 • Categories Comed62
 • Duration 4h
 • Total Enrolled 17

About Course

รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

Description

 

คำอธิบายรายวิชา

การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เป็นการค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ ที่กระชับ ชัดเจน ครอบคลุมใจความสำคัญ โดยใช้เครื่องมือค้นหา ซึ่งสามารถใช้ข้อความหรือรูปภาพในการค้นหาข้อมูล และต้องพิจารณาผลการค้นหาว่ามีแหล่ง อ้างอิงที่น่าเชื่อถือหรือไม่ก่อนนำ ไปเผยแพร่ การใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน การประเมินความ น่าเชื่อถือของข้อมูลและการเผยแพร่ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำเอากฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้ในการพิจารณาปัญหา โดยสามารถอธิบายการทำงานหรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ได้อย่างเป็นขั้นตอน มีเหตุผลรองรับในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล จะทำ ให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจสามารถทำได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย การใช้โปรแกรมนำเสนอเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเสนอข้อมูล อีกทั้งยังทำให้งานนำเสนอมีคุณค่า น่าสนใจ และตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

 

มาตรฐาน

ว. 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ป. 5/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานการคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา

ว 4.2 ป. 5/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ว 4.2 ป. 5/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาทเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

 

What Will I Learn?

 • บทที่ 1 การค้นหาข้อมูล
 • บทที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บทที่ 3 การแก้ปัญหา

Topics for this course

13 Lessons4h

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 เรื่อง การค้นหาข้อมูล

บทที่ 2 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 3 เรื่อง การแก้ปัญหา

แบบทดสอบหลังเรียน

Free

Material Includes

 • ระหว่างเรียนคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านวิดีโอ เเละ รูปเเบบเนื้อหา
 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส
 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าของคอร์สเรียนได้ตลอดเวลา

Requirements

 • 1. หมั่นทบทวนบทเรียน และ หาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 • 2. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ และ เนื้อหาตามหน่วยการเรียนรู้
 • 3. ระหว่างเรียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่าน วิดิโอการสอน
 • 4. ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านแล้ว

Target Audience

 • สำหรับผู้ที่สนใจในเนื้อหารายวิชา
 • สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5