เนื้อหาของคอร์ส
แบบทดสอบก่อนเรียน
0/1
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
วิทยาการคำนวณ ป.6
เกี่ยวกับบทเรียน

             การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในหารแก้ไขปัญหา เป็นการแก้ไขปัญหาโดยการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาใช้พิจารณา โดยจะใช้เหตุผลหรือประสบการณ์ มาอธิบายวิธีการแก้เไขปัญหาโดยคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์ไว้

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผล

เป็นการแก้ไขปัญหาโดยการใช้กฎเกณฑ์หรือเหตุผลต่างๆ มาอ้างอิงเพื่อนำไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหานี้จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เริ่มต้น

0% เสร็จสมบูรณ์