เนื้อหาของคอร์ส
แบบทดสอบก่อนเรียน
0/1
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
วิทยาการคำนวณ ป.6
เกี่ยวกับบทเรียน

อินเทอร์เน็ตหมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายมากมายทั่วโลกเข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น ข้อมูล คัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมมาใช้ รวมทั้งสื่อสารถึงกันทางอีเมล.

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลและบริการต่างๆจำนวนมาก ข้อมูลต่างๆที่เก็บอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในรูปแบบเว็บเพจวิธีการอ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Web Browser ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารบนเว็บเพจส่วนการค้นหาข้อมูลนิยมใช้ search engine เช่น Google เมื่อเรียกใช้งานจะแสดงหน้าจอ

0% เสร็จสมบูรณ์