เนื้อหาของคอร์ส
แบบทดสอบก่อนเรียน
0/1
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
วิทยาการคำนวณ ป.6
เกี่ยวกับบทเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งประโยชน์และโทษ จึงต้องศึกษาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเท่าทันและปลอดภัยซึ่งมีดังนี้
1.ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
2.กำหนดรหัสผ่านให้รัดกุม เปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน
3.ออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งาน
4.ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
5.ข้อความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา

ข้อดีและข้อเสียจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

0% เสร็จสมบูรณ์