เนื้อหาของคอร์ส
แบบทดสอบก่อนเรียน
0/1
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
วิทยาการคำนวณ ป.6
เกี่ยวกับบทเรียน

เนื่องในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร อย่างก้าวไกลและครอบคลุมเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาดังนั้นเราทุกคนต้องรู้จักป้องกันตัวเองและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยไม่วิตกกังวลเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและทรัพย์สินของเรา และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทํางาน การค้นหาข้อมูล การแก้ไขปัญหา มีหลักการและวิธีการใช้งานเทคโนโลยีร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0% เสร็จสมบูรณ์