0(0)

วิทยาการคำนวณ ป.6

 • Categories Comed62
 • Duration 30h
 • Total Enrolled 15

Description

คำอธิบายรายวิชา

                   ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การออกแบบ การเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาด การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ

มีทักษะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การออกแบบการเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาด การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู้อื่น มีจริยธรรม

ตัวชี้วัด
ว 4.2 ป.6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน
ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาด และแก้ไข
ว 4.2 ป.6/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร และทํางานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

แบบประเมินบทเรียน

โครงสร้างรายวิชา

What Will I Learn?

 • สามารถออกแบบการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Topics for this course

10 Lessons30h

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึมออกแบบการแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

แบบทดสอบหลังเรียน

Free

Material Includes

 • 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • 2. www.ipst.ac.th/cs
 • 3. Youtube : Proj14 ป.6

Requirements

 • 1. ควรแบ่งเวลาเรียนให้เหมาะสมกับความสะดวกของตนเอง
 • 2. หมั่นทบทวน และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม

Target Audience

 • สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6