วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วิทยาการคำนวณ ม.1 ( การโปรแกรมด้วย Scratch )

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

     การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ข้อมูลและการประมวลผล การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกเพื่อตัดสินใจ

     มาตรฐานการเรียนรู้
ว 4.2 เข้าใจ และใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

      ตัวชี้วัด
ม. 1/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง
ม. 1.2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร

แบบประเมินบทเรียน

โครงสร้างรายวิชา การโปรแกรมด้วย Scratch

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. การใช้โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
  • 2. การทำงานที่มีการวนซ้ำ
  • 3. สร้างและใช้ตัวแปรในการเขียนโปรแกรม

เนื้อหาของคอร์ส

ส่วนนำ

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 รู้จักกับโปรแกรม Scratch

บทที่ 2 การทำงานแบบวนซ้ำ

บทที่ 3 ตัวแปร

บทที่ 4 การทํางานแบบมีทางเลือก

บทที่ 5 คำสั่งวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข

การสร้างนิทานจากโปรแกรม Scratch

แบบทดสอบหลังเรียน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว