0(0)

วิทยาการคำนวณ ม.1 ( การโปรแกรมด้วย Scratch )

 • Categories Comed62
 • Duration 10h
 • Total Enrolled 19

About Course

โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมด้านภาษาคอมพิวเตอร์ สำหรับสร้างสรรค์ผลงาน เช่น การทำแอนนิเมชั่น การจำลองทางวิทยาศาสตร์ เกมส์ ดนตรี ศิลปะ การสร้างสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ โดยมีวิธีการเขียนโปรแกรมที่ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เหมาะกับการสอนหลักการเขียนโปรแกรมขั้นต้น ที่ช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีระบบ และจะสามารถช่วยในการพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์

Description

คำอธิบายรายวิชา

     การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ข้อมูลและการประมวลผล การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกเพื่อตัดสินใจ

     มาตรฐานการเรียนรู้
ว 4.2 เข้าใจ และใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

      ตัวชี้วัด
ม. 1/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง
ม. 1.2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร

แบบประเมินบทเรียน

โครงสร้างรายวิชา การโปรแกรมด้วย Scratch

What Will I Learn?

 • 1. การใช้โปรแกรม Scratch เบื้องต้น
 • 2. การทำงานที่มีการวนซ้ำ
 • 3. สร้างและใช้ตัวแปรในการเขียนโปรแกรม

Topics for this course

15 Lessons10h

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 รู้จักกับโปรแกรม Scratch

บทที่ 2 การทำงานแบบวนซ้ำ

บทที่ 3 ตัวแปร

บทที่ 4 การทํางานแบบมีทางเลือก

บทที่ 5 คำสั่งวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข

การสร้างนิทานจากโปรแกรม Scratch

แบบทดสอบหลังเรียน

Free

Material Includes

 • 1. รู้จักกับโปรแกรม Scratch
 • 2. การทำงานแบบวนซ้ำ
 • 3. ตัวแปร
 • 4. การทํางานแบบมีทางเลือก
 • 5. คำสั่งวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข

Requirements

 • จะต้องมีความรู้ในเรื่อง ดังนี้มาบ้าง
 • 1. ขั้นตอนการแก้ปัญหา
 • 2. การเขียนรหัสลำลองและผังงาน
 • 3. คำสั่งวนซ้ำ
 • 4. คำสั่งแบบมีทางเลือก

Target Audience

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1