เนื้อหาของคอร์ส
แบบทดสอบก่อนเรียน
0/1
การสร้างนิทานจากโปรแกรม Scratch
0/1
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
วิทยาการคำนวณ ม.1 ( การโปรแกรมด้วย Scratch )
เกี่ยวกับบทเรียน

https://www.canva.com/design/DAEuLru82Pk/view

เว็บไซต์ โปรแกรม Scratch ออนไลน์

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted

0% เสร็จสมบูรณ์