เนื้อหาของคอร์ส
แบบทดสอบก่อนเรียน
0/1
การสร้างนิทานจากโปรแกรม Scratch
0/1
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
วิทยาการคำนวณ ม.1 ( การโปรแกรมด้วย Scratch )
เกี่ยวกับบทเรียน

สิ่งที่จะได้เรียน

  1. รู้จักกับโปรแกรม Scratch
  2. การทำงานแบบวนซ้ำ
  3. ตัวแปร
  4. การทํางานแบบมีทางเลือก
  5. คำสั่งวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข

คำแนะนำในการเรียนรู้
     นักเรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่อง ดังนี้มาบ้าง

  1. ขั้นตอนการแก้ปัญหา
  2. การเขียนรหัสลำลองและผังงาน
  3. คำสั่งวนซ้ำ
  4. คำสั่งแบบมีทางเลือก
0% เสร็จสมบูรณ์