0(0)

วิทยาการคำนวณ ม.2 (บทที่4 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์)

 • Categories Comed62
 • Duration 06h
 • Total Enrolled 16

About Course

บทเรียนออนไลน์ เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Description

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2                                                               เวลา 20 ชั่วโมง

 

ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะ และฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติ เมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและกำหนดสิทธิ ความเป็นเจ้าของผลงาน

นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและ กำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ตัวชี้วัด
ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาหรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประยุกต์
ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

แบบประเมินบทเรียน

โครงสร้างรายวิชา

 

What Will I Learn?

 • บทที่1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
 • บทที่2 เทคโนโลยีการสื่อสาร
 • บทที่3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

Topics for this course

11 Lessons06h

ส่วนนำ

แนะนำบทเรียน0:42
แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่1 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

บทที่2 เทคโนโลยีการสื่อสาร

บทที่3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

แบบทดสอบหลังเรียน

Free

Material Includes

 • 1.ได้เกียรติบัตรหลังเรียนจบคอร์ส

Requirements

 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียน ทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบที่กำหนดไว้
 • นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองและสามารถอธิบายองค์ประกอบและหลักการคอมพิวเตอร์ได้

Target Audience

 • สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2
 • บุคคลทั่วไป