0(0)

วิทยาการคำนวณ ม.2

 • Categories Comed62
 • Duration 6h
 • Total Enrolled 18

About Course

Scratch เป็นภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างผลงานต่างๆ เช่น การทำแอนิเมชัน การจำลองทางวิทยาศาสตร์ เกม ดนตรี ศิลปะ การสร้างสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยมีวิธีการโปรแกรมที่ไม่ต้องมีการพิมพ์คำสั่งที่ยุ่งยากซับซ้อน เหมาะกับการสอนหลักการโปรแกรมที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีระบบและการทำงานร่วมกันโดยการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานผ่านทางเว็บไซต์ http://scratch.mit.edu/

Description

   

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม scratch   ฟังก์ชัน ตัวดำเนินการบูลีน เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิการประมวลผลข้อมูลการสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล

นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการเรียนรู้

ว.4.2 เข้าใจ และใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด

ม.2/2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

แบบประเมิน

โครงสร้างรายวิชา

What Will I Learn?

 • บทที่ 1 รู้จักกับโปรเเกรม scratch
 • บทที่ 2 ฟังก์ชัน
 • บทที่ 3 ตัวดำเนินการบูลีน

Topics for this course

11 Lessons6h

ส่วนนำ

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์0:41

บทที่ 1 รู้จักกับโปรเเกรม scratch?

รู้จักกับโปรเเกรม scratch

บทที่ 2 ฟังก์ชัน

บทที่ 3 ตัวดำเนินการบูลีน

Free

Material Includes

 • บทที่ 1 รู้จักกับโปรเเกรม scratch
 • บทที่ 2 ฟังก์ชัน
 • บทที่ 3 ตัวดำเนินการบูลีน

Requirements

 • 1. ควรทำความเข้าใจคำอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้
 • 2. ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมประกอบไปด้วย
 • 3. หมั่นศึกษาทบทวนอยู่เสมอ

Target Audience

 • สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2