0(0)

วิทยาการคำนวณ ม.2 ( บทที่ 4 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ )

 • by Anan108
 • Course level: Beginner
 • Categories Comed62
 • Duration 6h
 • Total Enrolled 16

About Course

ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ที่มีขนาดใหญ่มาก จนกระทั่งมีขนากเล็กลงอย่างปัจจุบันหรือแม้แต่ตอนนี้ ก็สามารถอยู่ในรูปของอุปกรณ์สวมใส่ได้

Description

คำอธิบายรายวิชา

: รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                           : เวลา 6 ชั่วโมง

คึกษาแนวคิดเชิงคำนวนที่ใช้เป็นการช่วยแก้ปัญหาแล้วเรียงลำดับความสำคัญ ลำดับขั้นตอน ของปัญหาที่ประสบในชีวิตจริง สามารถทำให้รู้ได้ถึงสาเหตุและวิธีการแก้สามารถนำแนวคิดเชิงคำนวน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับปัญหา ในปัจจุบันได้

ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ที่มีขนาดใหญ่มาก จนกระทั่งมีขนาดเล็กลงอย่างปัจจุบันหรือแม้แต่ตอนนี้ ก็สามารถอยู่ในรูปของอุปกรณ์สวมใส่ได้ อีกทั้งการใช้งานค่อนข้างง่ายสะดวกในการใช้งานมากกว่าในอดีต จะเห็นได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา การกำหนดใช้ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                   

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง

2. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น

3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน

 

: แบบประเมิน

: โครงสร้างรายวิชา

: PowerPoint

What Will I Learn?

 • 1. บอกองค์ประของระบบคอมพิวเตอร์และเข้าใจหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบได้
 • 2. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเข้าใจ
 • 3. เกียรติบัตร เพิ่มผลงานแฟ้มสะสมผลงาน

Topics for this course

10 Lessons6h

ส่วนนำ

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

บทที่ 2. แนวคิดเชิงคำนวน

อ้างอิงเนื้อหา?

https://kru-it.com/technology/computing-science-m2/
Free

Material Includes

 • 1. คอมพิวเตอร์คืออะไร
 • 2. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
 • 3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Requirements

 • 1. ผู้เรียนจะต้องเข้าใจในส่วนของวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์
 • 2. หลังจากผ่านในส่วนของเนื้อหา ต้องสามารถอธิบายหลักการทำงานได้

Target Audience

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • บุคคลที่สนใจ