เนื้อหาของคอร์ส
ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอน
0/1
บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม Keeate
แนะนำการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Keene
0/2
บทที่ 2 เริ่มต้นสร้างแอพพลิเคชั่น
เริ่มต้นและเรียนรู้ขั้นตอนการทำแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น
0/1
แบบทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย keeate
เกี่ยวกับบทเรียน

Location based Feature

  1. เข้าสู่เมนู “Location Based”

เพื่อเรียกจัดการ Location Based

  1. เข้าสู่หน้าหมวดหมู่ (Location Category)

คือส่วนของการแสดงหมวดหมู่ทั้งหมดที่มีในระบบ ซึ่งสามารถดำเนินการต่างๆได้ดังนี้

#1: ส่วนของการแก้ไข (Edit), ลบ (Delete), ปิดการใช้ (Disable)

#2: การเข้าจัดการข้อมูลในหมวดหมู่นั้นๆ (คลิกเพื่อไป 3. หน้าจัดการข้อมูล)

#3: การจัดล าดับหมวดหมู่ โดยต้องลากรายการไปยังต าแหน่งที่ต้องการจัดล าดับ

#4: การเพิ่มหมวดหมู่ข้อมูล

#5: การเลือกกรองข้อมูลสถานะของหมวดหมู่ซึ่งสามารถเลือกได้ 3 ประเภทได้แก่ เลือกดูแบบ ทั้งหมด (All Status), เลือกดูเฉพาะที่เปิดใช้งาน (Enable Status), เลือกดูเฉพาะที่ปิดการใช้งาน (Disable Status)

  1. หน้าจัดการข้อมูล

เป็นส่วนของการแสดงรายการข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เลือกจัดการ ซึ่งสามารถดำเนินการต่างๆได้ดังนี้

#1: แสดงหมวดหมู่ที่กำลังดำเนินการ

#2: เมนูแก้ไขรายการข้อมูลแถวดังกล่าว

#3: ลบรายการข้อมูล

#4: กดเพื่อเปลี่ยนสถานะจาก การเปิดใช้ (Enable) เป็น ปิดใช้งาน (Disable) หรือเปลี่ยนสถานะ จาก ปิดใช้งาน (Disable) เป็น เปิดใช้งาน (Enable)

#5: ส่วนการกำหนดตำแหน่งสถานที่

#6: ส่วนของรายละเอียดประเภทการติดต่อข้อมูลหรือเบอร์โทร

#7: ส่วนของการตั้งชื่อร้านหรือสถานที่

#8: ส่วนของการเพิ่มข้อมูลการติดต่อ

#9: การเลือกกรองข้อมูลสถานะของข้อมูลซึ่งสามารถเลือกได้ 3 ประเภทได้แก่ เลือกดูแบบทั้งหมด (All Status), เลือกดูเฉพาะที่เปิดใช้งาน (Enable Status), เลือกดูเฉพาะที่ปิดการใช้งาน (Disable Status)

  1. แบบฟอร์มจัดการข้อมูล

เป็นส่วนที่ใช้เพิ่มและแก้ไขข้อมูล ซึ่งสามารถดำเนินการต่างๆได้ดังนี้

#1:ใสร่ายละเอียดชื่อสถานที่

#2:ใสร่ายละเอียดประเภทการตดิตอ่เพิ่มเติม

#3:ใสห่มวดหมสู่ถานที่

#4:การใสข่้อมลูการตดิตอ่เบอร์โทรศพัท์

#5:การใสข่้อมลูการตดิตอ่ที่อย่ขูองร้านหรือบริษัท

#6: กำหนด Latitude เพื่อยืนยนสถานที่ตั้งของร้านหรือบริษัท

#7: กำหนด Longitude เพื่อยืนยนสถานที่ตั้งของร้านหรือบริษัท

(จากรูปแสดงตำแหน่งที่กำหนดจดสามารถเลื่อนตำแหน่งจดได้โดยการลาก      )

#8: รูปภาพหลัก (รูปภาพประกอบหน้าร้านหรือโลโก)้

#9: การกำหนดการแสดงผลรูปภาพ โดยสามารถเลือก 2 Mode คือ Fit Image และแบบไม่ Fit Image

  1. วิธีการสร้างเมนูเพื่ออ้างอิงข้อมูลของ Location based

โดยมีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

5.1 เข้าสู่เมนู “Application Design” ที่บริเวณมุมบนขวาของหน้าจอ

5.2 เลือก “Add Menu” ที่บริเวณด้านซ้ายของหน้าจอ

5.3 จะเข้าพบหน้าจอตามตัวอย่าง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

#1: เลือก Location Based

#2: ตั้งชื่อเมนูที่จะแสดงบนโมบายแอพ

#3: ส่วนของการเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแสดงผล

#4: เลือกแสดงเมนูดังกล่าวบนระบบปฏิบัติการ iOS

#5: เลือกแสดงเมนูดังกล่าวบนระบบปฏิบัติการ Android

ไฟล์ตัวอย่าง
สอนใช้งานฟีเจอร์ Location based.pdf
ขนาด: 1.35 MB
0% เสร็จสมบูรณ์