เนื้อหาของคอร์ส
ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอน
0/1
บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม Keeate
แนะนำการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Keene
0/2
บทที่ 2 เริ่มต้นสร้างแอพพลิเคชั่น
เริ่มต้นและเรียนรู้ขั้นตอนการทำแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น
0/1
แบบทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย keeate
เกี่ยวกับบทเรียน

Point Redemption Feature

 1. ตั้งค่าการเปิดใช้งาน Point Redemption

1.1 ให้เข้าไปที่เมนู Application Setting

1.2 ในส่วนการตั้งค่า ในหัวข้อ “Enable Point Redemption” ให้เปิดใช้งาน (สถานะสีฟ้า ถือว่า เปิดใช้งาน)

 1. หน้าตั้งค่าการท างานของ Point Redemption

2.1 เข้าสู่เมนู “Setting” เพื่อตั้งค่าระบบสะสมคะแนน

2.2 เข้าสู่หน้าจอตั้งค่าข้อมูล

อธิบายได้ดังนี้

#1: เป็นส่วนของการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับระบบ M-Commerce (ขายของออนไลน์) โดยจะมี ตัวเลือกด้วยกันทั้งหมด 3 ตัวเลือกดังนี้

– Disable: กรณีไม่ต้องการท างานเชื่อมต่อกับระบบตะกร้าสินค้า

– By rate (i.e. earn 1 point for each 50 baht): เปิดใช้งานเชื่อมต่อกับระบบขายของ ออนไลน์ โดยมีการคิดคะแนนสะสมให้ 2 ส่วน คือ

 1. ให้คะแนนคิดตามยอดสั่งซื้อรวม เช่น ยอดสั่งซื้อ 2,000 บาท จะมีการสะสมคะแนนจาก การสั่งซื้อดังกล่าว (กรณีกำหนดให้ยอดสั่งซื้อ 50 บาท ได้รับคะแนน 1 คะแนน จะเท่ากับได้คะแนนทั้งหมด 40 คะแนน)
 2. ถ้าสินค้ารายการใดมีการให้คะแนนสะสมพิเศษ เช่น กรณีมีการสั่งซื้อสินค้า A จะได้ คะแนนสะสมเพิ่ม 30 คะแนน

จากตัวอย่างดังกล่าว กรณีมียอดสั่งซื้อ 2,000 บาท (ได้ 40 คะแนน) และในรายการสั่งซื้อ ดังกล่าวมีการสั่งซื้อสินค้า A จำนวน 1 ชิ้น (ได้ 30 คะแนน) เท่ากับว่ารายการสั่งซื้อนี้จะได้คะแนนรวมทั้งหมด 70 คะแนน

– By product (you can specify in each product detail): เปิดใช้งานเชื่อมต่อระบบขาย สินค้าออนไลน์ โดยให้คะแนนเฉพาะเมื่อสั่งซื้อสินค้าที่กำหนดเช่น กรณีสั่งซื้อสินค้า A จะได้รับคะแนนสะสม 30 คะแนนต่อ 1 ชิ้น หากมีการสั่งซื้อสินค้า A ทั้งหมด 20 ชิ้น จะได้รับคะแนนทั้งหมด 600 คะแนน (แตกต่าง จาก By rate ในเรื่องไม่สนใจยอดสั่งซื้อรวม)

#2: เป็นการกำหนดว่าในการได้รับ 1 คะแนนจะต้องซื้อของเท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น กำหนดเป็น 50 บาท ต่อ 1 คะแนน หมายถึง เมื่อมีการสั่งซื้อทั้งหมด 400 บาท จะได้รับคะแนนทั้งสิ้น 8 คะแนน (ท างานคู่กับ #1 ประเภท By rate)

#3: กำหนดว่าคะแนนสะสมกี่คะแนนมีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท อาทิเช่น กำหนดเป็น 10 กรณีที่สมาชิก

คนใด ๆ มีคะแนนสะสม 1,000 คะแนน จะหมายถึงการมีส่วนลดอยู่ทั้งหมด 100 บาท (กรณีกำหนดเป็น 0

หมายถึงไม่ต้องการให้คะแนนสะสมนำมาใช้เป็นส่วนลด)

#4: กำหนดเปอร์เซ็นการรับส่วนลดต่อ 1 รายการ เช่นกำหนดค่าให้ช่องดังกล่าวเป็น 10 (เปอร์เซ็น) และมีรายการสั่งซื้อเข้ามาที่ 1,000 บาท หากลูกค้าต้องการใช้คะแนนสะสมเป็นส่วนลด สามารถใช้ได้ไม่เกิน 100 บาท (10% จาก 1,000) ถึงแม้ว่าลูกค้าจะมีคะแนนสะสมมากกว่า 100 บาทก็ตาม

 1. การจัดการแคมเปญ

นอกจากการนำคะแนนสะสมมาหักเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในครั้งต่อไปแล้ว เราสามารถนำ คะแนนสะสมมาใช้ในการจัดแคมเปญรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตั้งแคมเปญแลกของรางวัล โดยอาจจะให้ลูกค้าน า คะแนนสะสมที่อยู่ภายในแอปพลิเคชันแลกรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

3.1 เข้าสู่เมนู “Point Redemption Item”

3.2 หน้าแสดง Category ของแคมเปญสามารถเพิ่มหรือแก้ไขได้

จากรูปอธิบายได้ดังนี้

#1: ส่วนของการเพิ่ม Category

#2: กรณีต้องการจัดการแคมเปญต้องทำการคลิกรายการดังกล่าว (คลิกเพื่อไป 4. หน้าจัดการ แคมเปญ)

 1. หน้าจัดการแคมเปญ

อธิบายได้ว่า

#1: รูปภาพประกอบแคมเปญ

#2: ชื่อแคมเปญ

#3: คะแนนที่ต้องนำมาใช้แลกเพื่อรับสิทธิ์ตามแคมเปญดังกล่าว

#4: ระยะเวลาแคมเปญ

#5: วันเริ่มและสิ้นสุดแคมเปญ

#6: จำนวนที่มีการใช้งานแคมเปญดังกล่าว

#7 และ #9: ส่วนของการแก้ไขและเพิ่มแคมเปญ (คลิกเพื่อไป 5. แบบฟอร์มแคมเปญ)

#8: ลบแคมเปญ

#9: ส่วนของการแก้ไขและเพิ่มแคมเปญ (คลิกเพื่อไป 5. แบบฟอร์มแคมเปญ)

 1. แบบฟอร์มแคมเปญ

จากรูปอธิบายได้ว่า

#1: ชื่อแคมเปญ

#2: คะแนนที่ต้องใช้แลกเพื่อรับสิทธิ์พิเศษดังกล่าว

#3: รายละเอียดแคมเปญ

#4: หมวดหมู่แคมเปญ

#5: วันที่เริ่มต้น

#6: วันที่สิ้นสุด

#7: กรณีเปิดใช้งาน “Scan to Redemption” หมายถึง กรณีที่เลือกรับสิทธิ์แคมเปญดังกล่าว จะต้องมีการยืนยันการใช้งานด้วย QR Code

#8: รูปภาพแคมเปญ

#9: รูปแบบการแสดงผลรูปแบบ

 1. การจัดการ Point set

การจัดการ Point set เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถมอบคะแนนให้แก่ลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น ซื้อสินค้าใน ร้านครบ 1,000 บาท ต้องการมอบคะแนนสะสมให้แก่ลูกค้า เราสามารถให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอปพร้อมสมัคร สมาชิก พร้อมกับสะสมคะแนนด้วย QR Code ที่เราพิมพ์ออกมา ซี่งมีขั้นตอนในการจัดการดังนี้

6.1 เขาถึงเมนู Point set

6.2 หน้าจัดการ Point set

จากรูปอธิบายได้ว่า

#1: ส่วนของการค้นหา Point set ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถค้นหาด้วย Tag และ ช่วงของ คะแนน โดยสามารถทำงานได้ 2 ฟังก์ชันคือ

 1. ฟังก์ชันสำหรับการค้นหาตามเงื่อนไข
 2. ฟังก์ชันสำหรับพิมพ์ QR Code ตามเงื่อนไข

#2: แสดงรายการ QR Code ทั้งหมดที่ตรงเงื่อนไขการค้นหาในหัวข้อ #1

#3, #4 และ #5: เป็นแบบฟอร์มสำหรับการสร้าง QR Code โดยที่

– Point: คือคะแนนที่ผู้ใช้จะได้รับเมื่อมีการ Scan QR Code

– Quantity: จำนวน QR Code ที่สร้างออกมา

– Tag: เป็นชื่อเรียกชุด QR code นั้น ๆ (มีผลต่อการค้นหาและการพิมพ์ QR Code) ซึ่งมี ตัวอย่างการใช้งานเช่น ในเดือน ม.ค. ต้องการออก QR Code เพื่อให้ลูกค้ารับคะแนนสะสม 100 คะแนน จำนวน 200 ใบ แนะนำให้ตั้งชื่อ Tag ประมาณว่า Jan_19_200 (ชื่อ Tag ดังกล่าวจะไป ปรากฏอยู่บนช่องการค้นหาในข้อ #1)

เมื่อทำการบันทึกระบบจะทำการสร้าง QR Code ที่พร้อมให้สะสมคะแนน 100 คะแนน จำนวน 200 ใบ เจ้าของแอพสามารถค้นหาตาม Tag แล้วทำการกด Print (ตามหัวข้อ #1) แล้ว เตรียม QR Code ดังกล่าวมาใช้ทำกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายได้

 1. วิธีการสร้างเมนูเพื่อใช้ในการแสดงผลแคมเปญ หลังจากที่เราได้สร้างแคมเปญและเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้ตัวแอปพลิเคชันจะยัง ไม่ได้แสดงรายการแคมเปญที่สามารถใช้คะแนนสะสมแลกได้ เนื่องจากเรายังไม่ได้สร้างเมนูเข้าถึงข้อมูล ดังกล่าว ซึงเราสามารถสร้างเมนูได้โดยมีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

7.1 เข้าสู่เมนู “Application Design” ที่บริเวณมุมบนขวาของหน้าจอ

7.2 เลือก “Add Menu” ที่บริเวณด้านซ้ายของหน้าจอ

7.3 จะเข้าพบหน้าจอตามตัวอย่าง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

#1: เลือก Feature “Point Redemption

#2: ตั้งชื่อเมนูที่จะแสดงบนโมบายแอป

#3: เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแสดง ซึ่งสามารถทำได้ 2 แบบคือ

1: กรณีเลือกหมวดหมู่ตั้งแต่ 2 เป็นต้นไป เวลามีการกดเมนูจากตัวแอป ระบบจะทำการ แสดงหมวดหมู่ให้กับผู้ใช้งานแอปให้เลือกก่อน ถึงจะเข้าไปสู่แคมเปญ

 1. กรณีเลือกหมู่หมู่ 1 หมวดหมู่ เมื่อมีการกดเมนูจะเข้าไปพบกับแคมเปญของหมวดหมู่นั้น ทันที ไม่ต้องทำการเลือกหมวดหมู่ก่อน

#4: เลือกแสดงเมนูดังกล่าวบนระบบปฏิบัติการ iOS

#5: เลือกแสดงเมนูดังกล่าวบนระบบปฏิบัติการ Android

หลังจากกดบันทึกเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการสร้างเมนูไว้เพื่อแสดงบนโมบายแอพ กรณีมีการกดปุ่ม เพื่อเรียกใช้งานคูปอง แอปพลิเคชันจะแสดงรายการคูปองที่อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน

ไฟล์ตัวอย่าง
สอนใช้งานฟีเจอร์ Point.pdf
ขนาด: 2.14 MB
0% เสร็จสมบูรณ์