เนื้อหาของคอร์ส
ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอน
0/1
บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม Keeate
แนะนำการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Keene
0/2
บทที่ 2 เริ่มต้นสร้างแอพพลิเคชั่น
เริ่มต้นและเรียนรู้ขั้นตอนการทำแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น
0/1
แบบทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
การสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย keeate
เกี่ยวกับบทเรียน

Product & Service

1. เข้าสู่เมนู “Product & Service”

เพื่อเรียกจัดการ Category Management

  1. เข้าสู่หน้าหมวดหมู่ (Category Management)

คือส่วนของการแสดงหมวดหมู่ทั้งหมดที่มีในระบบ ซึ่งสามารถดาเนินการต่างๆได้ดังนี้

#1: ส่วนของการแก้ไข (Edit), ลบ (Delete), ปิดการใช้ (Disable)
#2: การเข้าจัดการข้อมูลในหมวดหมู่นั้นๆ (คลิกเพื่อไป 3. หน้าจัดการข้อมูล)
#3: การจัดลาดับหมวดหมู่ โดยต้องลากรายการไปยังตาแหน่งที่ต้องการจัดลาดับ
#4: การเพิ่มหมวดหมู่ข้อมูล
#5: การเลือกกรองข้อมูลสถานะของหมวดหมู่ซึ่งสามารถเลือกได้ 3 ประเภทได้แก่ เลือกดูแบบ

ทั้งหมด (All Status), เลือกดูเฉพาะที่เปิดใช้งาน (Enable Status), เลือกดูเฉพาะที่ปิดการใช้งาน (Disable Status)

  1. หน้าจัดการข้อมูล

เป็นส่วนของการแสดงรายการข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เลือกจัดการ ซึ่งสามารถดาเนินการต่างๆได้ดังนี้

#1: แสดงหมวดหมู่ที่กาลังดาเนินการ
#2: เมนูแก้ไขรายการข้อมูลแถวดังกล่าว
#3: ลบรายการข้อมูล
#4: ส่วนของการจัดการภาพประกอบ (นอกเหนือจากภาพหลัก)
#5: กดเพื่อเปลี่ยนสถานะจาก การเปิดใช้ (Enable) เป็น ปิดใช้งาน (Disable) หรือเปลี่ยนสถานะ จาก ปิดใช้งาน (Disable) เป็น เปิดใช้งาน (Enable)
#6: ส่วนการจัดลาดับของข้อมูล โดยสามารถลากขึ้นลากลง
#7: ส่วนของการแจ้งสต๊อคสินค้า (แบบจากัดจานวนหรือไม่จากัด)
#8 : ส่นของการแจ้งน้าหนัก (หน่วยเป็นกรัม)
#9 : ส่วนของการแจ้งราคา
#10 : ส่วนของการแจ้งชื่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
#11 : ส่วนของการแจ้งรหัสหรือ QR Code
#12 : ส่วนการเพ่ิมเมนูหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
#13 : การเลือกกรองข้อมูลสถานะของข้อมูลซึ่งสามารถเลือกได้ 3 ประเภทได้แก่ เลือกดูแบบทั้งหมด (All Status), เลือกดูเฉพาะที่เปิดใช้งาน (Enable Status), เลือกดูเฉพาะที่ปิดการใช้งาน (Disable Status)

  1. แบบฟอร์มจัดการข้อมูล
    เป็นส่วนที่ใช้เพิ่มและแก้ไขข้อมูล ซึ่งสามารถดาเนินการต่างๆได้ดังนี้

#1: ใส่รหัสสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
#2: ใส่ชื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
#3: อธิบายรายละเอียด
#4: เลือกประเภทของหมวดหมู่สินค้า
#5: ราคาปกติของสินค้า/บริการ
(ในกรณีที่คุณไม่ต้องการแสดงราคาบน mobile app ให้กรอกเลข 0 ลงไปในกล่องข้อความ)#6: ราคาโปรโมชันของสินค้า/บริการ

#7: กาหนดแต้มพิเศษ (ในกรณีที่คุณต้องการกระตุ้นการขายสินค้าชิ้นนี้ เนื่องจากคุณได้กาหนด วิธีการรับแต้มตาม rate ยอดรวมค่าสั่งซื้อไว้ ดังนนั้ ลูกค้าของคุณจะได้รับแต้มเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ หากคุณต้องการกระตุ้นสินค้านี้โดยการให้แต้มเพิ่ม กรุณาระบุที่ฟิลด์นี้ (คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการให้ แต้มกับลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าผ่านระบบ ecommerce ได้ ที่นี่) (maximum: 50,000)

#8: กาหนดจานวนสินค้าที่อยู่ในคงคลัง
#9: รูปภาพประกอบสินค้า/บริการ (โดยคุณสามารถอัพโหลดรูปภาพนามสกุล .png, .jpg เท่านั้น) #10: แสดงรูปภาพในลักษณะ fit mode (รูปภาพนี้จะถูกแสดงใน Application ของคุณในลักษณะ fit mode (ดูภาพแบบเต็มรูป ไม่ถูกตัดส่วนใดออก)
#11: ตาแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลนี้แสดงผลบน Mobile Application เช่น ตาแหน่งแรกสุด หรือ ตาแหน่งท้ายสุด

  1. วิธีการสร้างเมนูเพื่ออ้างอิงข้อมูลของ Product & Service

สาหรับ Product & Service สามารถเลือกสร้างเมนูได้ โดยมีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

5.1 เข้าสู่เมนู “Application Design” ที่บริเวณมุมบนขวาของหน้าจอ

5.2 เลือก “Add Menu” ที่บริเวณด้านซ้ายของหน้าจอ

5.3 จะเข้าพบหน้าจอตามตัวอย่าง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

#1: เลือก Feature “Product & Service”
#2: ตั้งชื่อเมนูที่จะแสดงบนโมบายแอพ
#3: ส่วนของการเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแสดงผล
#4: เลือกแสดงเมนูดังกล่าวบนระบบปฏิบัติการ iOS
#5: เลือกแสดงเมนูดังกล่าวบนระบบปฏิบัติการ Android

ไฟล์ตัวอย่าง
สอนใช้งานฟีเจอร์ Product.pdf
ขนาด: 1.26 MB
0% เสร็จสมบูรณ์