0(0)

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.2

Description

บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด

เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โดย

ครูศุภกานต์  รินวงศ์

 

 

What Will I Learn?

  • บทที่1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
  • บทที่2 เทคโนโลยีการสื่อสาร
  • บทที่3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

Topics for this course

11 Lessons

แนะนำบทเรียน

แนะนำบทเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการสื่อสาร

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

แบบทดสอบหลังเรียน

Free