เนื้อหาของคอร์ส
แบบทดสอบก่อนเรียน ( Pre-test )
0/1
บทที่ 4 เรียนรู้คำสั่งเพิ่มเติมและ เขียนโปรแกรมตามโจทย์ที่กำหนดให้ ด้วยภาษา Python
0/2
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
0/1
โปรแกรมไพทอนสำหรับนักเรียน ( Python Programming for student )
0% เสร็จสมบูรณ์