เนื้อหาของคอร์ส
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Animaker
0/1
บทที่ 2 การสมัครใช้งาน Animaker
0/1
บทที่ 3 การใช้งาน Animaker
0/1
บทที่ 4 การ export งาน
0/1
แบบทดสอบหลังเรียน
0/1
การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชันด้วย Animaker