0(0)

Computer Graphic Design

About Course

บทเรียนการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในการออกแบบ ซึ่งเนื้อหาการสอนเป็นลำดับขั้นตอน ไม่ซับซ้อน มีสื่อประกอบที่หลากหลายเช่น ภาพ เสียง วีดิโอ ประกอบการอธิบายเนื้อหา

Description

ผู้ที่เข้ามาศึกษาบทเรียนนี้จะสามารถ ออกแบบงานด้านศิลปะ การวาดภาพ ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบงานกราฟิก ประเภทของภาพกราฟิก สร้างงานศิลปะและวัสดุกราฟิก ปรับแต่งภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก ปฏิบัติใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับสร้างงานกราฟิกได้

What Will I Learn?

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • การวาดภาพ
 • ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก
 • หลักการออกแบบงานกราฟิก
 • ประเภทของภาพกราฟิก
 • การสร้างภาพกราฟิกด้วย Illustrator
 • การสร้างภาพกราฟิกด้วย Photoshop
 • อินโฟกราฟิก

Topics for this course

27 Lessons

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

ความหมาย
บทบาทของงานกราฟิก
องค์ประกอบในการออกแบบ ( DESIGN ELEMENTS )
การจัดองค์ประกอบ (Composition)
โปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

การวาดภาพ

ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก

หลักการออกแบบงานกราฟิก

ประเภทของภาพกราฟิก

การสร้างภาพกราฟิกด้วย Illustrator

การสร้างภาพกราฟิกด้วย Photoshop

อินโฟกราฟิก

Free

Requirements

 • ผู้ศึกษาจะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ทและประมวลผลภาพได้เป็นอย่างดี และควรติดตั้งโปรแกรม Adobe Phososhop Adobe Illustrator

Target Audience

 • นักเรียน
 • นักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป