เนื้อหาของคอร์ส
ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก
0/1
หลักการออกแบบงานกราฟิก
0/1
การสร้างภาพกราฟิกด้วย Illustrator
0/2
การสร้างภาพกราฟิกด้วย Photoshop
0/2
Computer Graphic Design
เกี่ยวกับบทเรียน
เนื่องจากงานกราฟิกเน้นในการสื่อสารด้วยศิลปะระหว่างผู้สร้าง กับผู้รับ (ผู้ดู ผู้เห็น) ทำให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบ ซึ่งจะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะโน้มน้าวผู้รับข้อมูลให้เกิดความสนใจและยอมรับ ดังนั้นจึงสรุปความสำคัญของงานกราฟิก ได้ดังนี้
        1. ช่วยสรุปความคิด จินตนาการออกมาเป็นข้อมูลที่สื่อสารได้ง่าย และเข้าใจตรงกัน
        2. สร้างระบบการถ่ายทอดที่มีความเด่นชัด แปลความหมายได้รวดเร็ว 
        3. ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีการประดิษฐ์สิ่งของใหม่ๆ และมีประโยชน์ต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์
        4. สร้างระบบการเรียนรู้ รวมทั้งแนวคิดใหม่ๆ 
        5. สร้างค่านิยมทางความคิดที่งดงาม น่าสนใจ ประทับใจ และน่าเชื่อถือ
        6. สร้างความเจริญก้าวหน้าให้ธุรกิจ สังคม
0% เสร็จสมบูรณ์