เนื้อหาของคอร์ส
การลงทะเบียน
0/1
การสร้าง Template
0/1
แนะนำแถบเครื่องมือต่างๆในGoogle Slides
0/1
การส่งออกผลงานที่สามารถแก้ไขได้
0/1
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบ แบบหลายตัวเลือก 10ข้อ 10คะแนน
0/1
Google Slides
เกี่ยวกับบทเรียน

เข้าร่วมการสนทนา
0% เสร็จสมบูรณ์