บล็อกพื้นฐาน

การเขียน code เบื้องต้น

การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก

การเขียน code ให้บอร์ดทํางานหลายหน้าที่

การใช้งานบอร์ดแบบ IoT

การต่อยอดบอร์ด KidBright

เซนเซอร์พื้นฐานบน kidbright

      kidbright มีเซนเซอร์พื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กอยู่สองตัวคือ เซนเซอร์วัดความเข้มของแสง และ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์ทั้งสองตัวนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น สามารถออกแบบชุดคำสั่งที่ใช้ในการเปิดปิดไฟในแบบอัตโนมัติ โดยการใช้เซนเซอร์วัดความเข้มของแสง เพื่อวัดความสว่าง (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก คลิปวีดีโอ : KidBright: ตอนที่ 2 การเขียน code เบื้องต้น “โคมไฟและพัดลมอัตโนมัติ” ) และนำไปประมวลผลสั่งงานเปิดปิดไฟตามระดับความเข้มของแสง

     นอกจากนี้ kidbright ยังสร้างมารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์อื่นๆ ด้วยการต่อสัญญาณเข้าที่ขั้วต่อ IN1-IN4 เช่น ใช้เซนเซอร์วัดความชื้น เชื่อมต่อเข้ากับบอร์ด kidbright แล้วใช้การเขียนโปรแกรมด้วย application kidbright ในรูปแบบของ IoT เพื่อวัดค่าความชื้นของดิน
(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก คลิปวีดีโอ : KidBright: ตอนที่ 3 การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก” )