บล็อกพื้นฐาน

การเขียน code เบื้องต้น

การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก

การเขียน code ให้บอร์ดทํางานหลายหน้าที่

การใช้งานบอร์ดแบบ IoT

การต่อยอดบอร์ด KidBright

KidBright คืออะไร ?

KidBright คือ บอร์ดสมองกลฝังตัว (Embedded Board) ขนาดเล็ก ที่ประกอบไปด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ทำหน้าที่ ประมวลผล และควบคุมสั่งงานอุปกรณ์ ที่ประกอบอยู่บนบอร์ด ซึ่งได้แก่หน้าจอแสดงผลแบบ Matrix LED ขนาด 16×8 จุด และเซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นฐาน ที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่ เซ็นเซอร์วัดระดับความเข้มของแสง และ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

ขอบคุณที่มา https://kidbright.club

รูปบอร์ดKidBright

สวนประกอบของโปรแกรม KidBright IDE