เนื้อหาของคอร์ส
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบ แบบหลายตัวเลือก 10 ข้อ 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์ที่ 7 คะแนน
ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
0/3
ส่วนตัว: ถ่านหินพลังงานสะอาด
เกี่ยวกับบทเรียน

0% เสร็จสมบูรณ์