เนื้อหาของคอร์ส
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน แบบหลายตัวเลือก10ข้อ 10คะแนน (เกณฑ์การประเมิน ผ่านร้อยละ70 ของคะแนนทั้งหมด)
0/1
เริ่มต้นการเขียน Resume ด้วยโปรแกรม Canva
เกี่ยวกับบทเรียน

เข้าร่วมการสนทนา
0% เสร็จสมบูรณ์