วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

สร้างบอร์ดเกมใน Genially

คำอธิบายรายวิชา นำเสนอรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาอย่างย่อ
รายวิชาสร้างบอร์ดเกมใน Genially เป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบหรือสร้างสรรค์ผลงาน สามารถนำเนื้อหาอื่นๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้าง มาบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง สำหรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (traditional classroom) การจัดการเรียนการสอนโดยออกแบบบอร์ดเกมจะเป็นการยกระดับทักษะการออกแบบ เทคนิค และการนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน

Genially คือ เครื่องมือแบบ Interactive ที่ผู้ใช้สามารถกดปุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละหน้าได้ ดังนั้น จึงสามารถใช้ Genially ในการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบของเกมแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกม ควิซ ที่มีทั้งรูปร่างหน้าตา และเสียง ในแบบฉบับของเกมที่เรามักจะชอบกันหรือจะเป็นสื่อนำเสนอคู่มือการใช้โปรแกรมต่างๆที่เป็นแบบบทเรียนก็สามารถทำได้เช่นกัน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • แนะนำโปรแกรม Genially เบื้องต้น
 • การสมัครใช้งาน
 • แนะนำเครื่องมือใน Genially
 • ออกแบบพื้นหลังเกม
 • วิธีสร้างบอร์ดเกม
 • การส่งออกและบันทึก

กลุ่มเป้าหมาย

 • เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย

ระยะเวลาที่จะใช้ในคอร์สนี้

 • 1 ชั่วโมง 30 นาที

สิ่งที่รวมในคอร์ส

 • Gmail
 • Google
 • Notebook
 • เว็บไซต์ Genially
 • อินเทอร์เน็ต

ผู้พัฒนาหลักสูตร

นางสาวอินทิรา อุทธโยธา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Gmail : intiramilkmilk4@gmail.com