วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

ทีมพัฒนาหลักสูตร KruthaiMooc ประจำปี 2566

นางสาวเกวลิน อินวงค์

นางสาวจารุวรรณ เลาเท่า

นายฉัตรมงคล เชื้อทอง

นายฉัตรมงคล มะโนแก้ว

นายณภัทร เหมืองทอง

นายณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บปาละ

นายณัฐวัฒน์ ใจแก้ว

นางสาวทัตพิชา ชัยวงค์ษา

นายธนวัฒน์ อิ่นแก้ว

นายธนะดี อินต๊ะวัง

นายธีรธัช กาชาติ

นายธีรภัทร์ ยศอินต๊ะ

นางสาวนันทินีย์ วงค์แก้ว

นายพิสิษฐ์ เดชละ

นางสาวภัชญา ฟูธรรม

นายภัทรพล บำเรอ

นายภัทรพล หล้าสกุล

นายภัทรพล เเดนนารินทร์

นายภูมิพัฒน์ ด้วงนา

นางสาวมณีนุช จันทร์ทา

นายศราวุธ วณิชแห่งไพรสัณฑ์

นายอินทัช เล็กอิ่ม

นางสาวอินทิรา อุทธโยธา