0(0)

ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล

Topics for this course

17 Lessons

ข้อตกลงในชั้นเรียน

ข้อตกลงในชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

แบบทดสอบ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

บทที่ 2 ความสัมพันธ์

บทที่ 3 การออกแบบฐานข้อมูล

Free