0(0)

วิทยาการคำนวณ ป.4

 • Categories Comed62
 • Duration 6h
 • Total Enrolled 19

About Course

คำอธิบายหลักสูตร การใช้ตรรกะเชิงเหตุผลประถมศึกษาปีที่4 คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ! ที่ได้สอนเกี่ยวกับอัลกอริทึมและผังงาน(Flowchart) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้สามารถเข้าใจและลำดับขั้นตอนในการเขียนผังงาน flowchart ได้จะทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรม โดย : มณีรัตน์ คำแสน,จิราพรรณ โยมงาม

Description

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                                                                                                                                                                                           เวลา 6 ชั่วโมง

ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา มาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ ศึกษาการออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ storyboard หรือ การออกแบบอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch หรือ logo การประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ ตลอดจนประเมินทางเลือก พร้อมทั้งการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตามความ
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การคิดเชิงคำนวณและปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากการฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการตั้งคำถาม หรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้ หรือตามความสนใจ คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการตัดสินใจ

 มาตรฐาน

ว. 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด
ว. 4.2 ป.4/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย

แบบประเมินบทเรียน

โครงสร้างรายวิชา

What Will I Learn?

 • 1. ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลำดับขั้นตอน
 • 2. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาด้วยอัลกริทึม
 • 3. สามรถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้อัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต

Topics for this course

14 Lessons6h

ส่วนนำ

แนะนำการสมัครเข้าเรียน0:58

บทที่ 1 การใช้ตรรกะเชิงเหตุผล

บทที่ 2 ผังงาน(Flowchart)

Free

Material Includes

 • 1. เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึม
 • 2. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึมในการแก้ปัญหา
 • 3. การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ
 • 4. อัลกอริทึมด้วยรหัสจำลอง
 • 5. การใช้อัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองในการแก้ปัญหา
 • 6. การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต
 • 7. การแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต

Requirements

 • 1. ระหว่างเรียนคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านวิดีโอ เเละ รูปเเบบเนื้อหา
 • 2. ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส
 • 3. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

Target Audience

 • สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4