0(0)

วิทยาการคำนวณ ป.6

 • Categories Comed62
 • Duration 20h
 • Total Enrolled 18

About Course

สามารถคิดเชิงคำนวณ มีความพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร และกระบวนการแก้ปัญหาแบบเป็นลำดับและใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่เป็นระบบ

Description

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  และมีความสามารถในการตัดสินใจ  ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

แบบประเมินบทเรียน

โครงสร้างรายวิชา

What Will I Learn?

 • 1.ออกแบบการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
 • 2.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างปลอดภัย
 • 3.การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการค้นหาข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการในเวลาที่รวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแหล่งและข้อมูลมีความสอดคล้องกัน

Topics for this course

10 Lessons20h

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่1 เรื่องการแก้ปัญหา

บทที่2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่3 การค้นหาข้อมูล

แบบทดสอบหลังเรียน

Free

Material Includes

 • 1. https://1th.me/qKaNz
 • 2 https://youtu.be/4MicsscBfAE
 • 3. https://bit.ly/3lA3Sb0

Requirements

 • 1.การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
 • 2.การใช้เทคโนโลยีร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย
 • 3.ค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Target Audience

 • สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6