วันอังคาร, 5 มีนาคม 2567

วิทยาการคำนวณ ป.6

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  และมีความสามารถในการตัดสินใจ  ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

แบบประเมินบทเรียน

โครงสร้างรายวิชา

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1.ออกแบบการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
  • 2.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างปลอดภัย
  • 3.การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการค้นหาข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการในเวลาที่รวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแหล่งและข้อมูลมีความสอดคล้องกัน

เนื้อหาของคอร์ส

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่1 เรื่องการแก้ปัญหา

บทที่2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่3 การค้นหาข้อมูล

แบบทดสอบหลังเรียน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว