0(0)

วิทยาการคำนวณ ม.1

 • Categories Comed62
 • Duration 40h
 • Total Enrolled 16

About Course

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ! วิชาวิทยาการคำนวณ ที่ได้สอนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน (ผังงานFlowchart) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้สามารถเข้าใจและลำดับขั้นตอนในการเขียนผังงาน flowchart ได้จะทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรม

Description


คำอธิบายรายวิชา
นำเสนอรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาอย่างย่อศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลําลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไขและการวนซ้ำเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูลแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

มาตรฐานตัวชี้วัด
ว 4.1 /ว 4.2 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ

แบบประเมินบทเรียน

โครงสร้างรายวิชา

What Will I Learn?

 • 1.อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหา
 • 2.วิเคราะห์และทำความเข้าใจกับปัญหา
 • 3.วางแผนการแก้ปัญหาใช้รหัสลำลองและผังงาน

Topics for this course

7 Lessons40h

บทที่1 เรื่อง การแก้ปัญหา

บทที่2 เรื่อง การแก้ปัญหา

Free

Material Includes

 • ผังงานหรือโฟลวชาร์ต
 • การใช้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
 • การแสดงผังงานหรือโฟลวชาร์ต
 • การใช้ผังงานด้วยรหัสจำลองในการแก้ปัญหา
 • การแสดงด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต
 • การแก้ปัญหาโดยใช้ผังงานหรือโฟลวชาร์ต

Requirements

 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านวิดีโอ เเละ รูปเเบบเนื้อหา
 • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนบทไหนก็ได้
 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบคอร์ส

Target Audience

 • สำหรับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1