0(0)

วิทยาการคำนวณ ม.1

 • Categories Comed62
 • Duration 20h
 • Total Enrolled 18

About Course

การออกแบบการแก้ปัญหาโดยนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาประยุกต์ใช้ จะทำให้การแก้ปัญหา ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในบทนี้จะกล่าวถึงกระบวนการในการพิจารณารายละเอียดของปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหา

Description

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                                                     เวลา 10 ชั่วโมง

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหาการเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไขและการวนซ้ำเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิการประมวลผลข้อมูลการสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูลแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ว 4.ม.1/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง

 4.ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

 4.ม.1/3 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์

1.อธิบายขั้นตอนการออกแบบอัลกอลิทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ (K)

2.แก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณได้ (P)

3.ประยุกต์การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณในชีวิตประจำวันได้ (A)

แบบประเมิน

โครงสร้าง

What Will I Learn?

 • 1. ทำให้เข้าใจเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและทำให้ทราบประเด็นที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
 • 2. ทำให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมได้อย่างง่าย และรวดเร็วมากขึ้น
 • 3. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Topics for this course

8 Lessons20h

ส่วนนำ

แนะนำบทเรียน2:48

บทที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม

บทที่ 2 เรื่อง การออกแบบอัลกอลิทึม

บทที่ 3 เรื่อง การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม

บทที่ 4 เรื่อง การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

แบบทดสอบหลังเรียน

Free

Material Includes

 • บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม
 • บทที่ 2 การออกแบบอัลกอลิทึม
 • บทที่ 3 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม
 • บทที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
 • บทที่ 5 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากอัลกอริทึม

Requirements

 • 1.ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
 • 2.ศึกษาเนื้อหาจากหน่วยการเรียนรู้
 • 3.ทำแบบทดสอบหลังเรียน
 • 4.หากผู้เรียนมีปัญหาไม่เข้าใจในเนื้อหาสามารถสอบถามได้ โดยการแสดงความคิดเห็นใต้บทเรียน
 • 5.ต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านถึงจะได้ใบประกาศนียบัตร

Target Audience

 • สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1